Hướng dẫn hiệu chỉnh và kiểm tra cảm biến RTD

Thông thường, RTD được kiểm tra trong khi hiệu chỉnh thiết bị được kết nối, chẳng hạn như đồng hồ bảng điều khiển hoặc máy phát nhiệt độ. Tuy nhiên, nếu nghi ngờ có vấn đề với cảm biến nhiệt độ, việc hiệu chuẩn cảm biến rtd có thể được thực hiện riêng biệt với việc hiệu chuẩn thiết bị hiệu chuẩn quá trình.

Hướng dẫn hiệu chỉnh và kiểm tra cảm biến RTD

Việc kiểm tra hiện trường của các cảm biến nhiệt độ có thể dễ dàng thực hiện với một khối khô hoặc Micro-Bath . Để có kết quả tốt nhất, hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ đầy đủ được thực hiện tại bàn.

Cách thực hiện hiệu chuẩn RTD và kiểm tra RTD

  1. Cách ly cảm biến khỏi quy trình.
  2. Nhúng hoàn toàn cảm biến vào nguồn nhiệt độ chính xác, chẳng hạn như giếng khô hoặc bồn tắm có khả năng bao phủ phạm vi nhiệt độ yêu cầu.
  3. Để có độ chính xác tốt nhất, cũng nhúng hoàn toàn chất chuẩn nhiệt độ vào giếng khô hoặc bể để so sánh (phiên bản quy trình của Giếng đo lường hiện trường có bộ đọc chính xác tích hợp cho tiêu chuẩn nhiệt độ).
  4. Để kiểm tra việc hiệu chuẩn cảm biến RTD riêng biệt với chỉ báo nhiệt độ của hệ thống điều khiển, hãy ngắt kết nối RTD khỏi thiết bị điện tử.
  5. Kết nối RTD với một thiết bị chính xác có khả năng đo điện trở. (Phiên bản quy trình của Giếng đo lường hiện trường có tích hợp các thiết bị điện tử cần thiết.)
  6. Điều chỉnh nhiệt độ của bể hoặc giếng khô cho từng điểm thử nghiệm (Với Giếng đo lường hiện trường, các điểm thử nghiệm này có thể được lập trình trước và tự động.)
  7. Tại mỗi điểm kiểm tra, ghi lại số đọc của tiêu chuẩn nhiệt độ và RTD.
  8. Nếu đo RTD tách rời khỏi thiết bị điện tử đo của nó, hãy so sánh các điện trở đo được với điện trở dự kiến ​​từ bảng nhiệt độ áp dụng. Nếu không, hãy so sánh số đọc trên màn hình thiết bị với số đọc của tiêu chuẩn nhiệt độ (có thể là giếng khô).